متخصصین شرکت برهان

معرفی متخصصین شرکت برهان

دکتر عبدالرضا ترقی – رئیس هیئت مدیره ([email protected])

دکتر هاتف رسولی – مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ([email protected])

مهندس تورج اکبری – تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال ([email protected])

مهندس مهدی آژند – تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال ([email protected])

دکتر مهدی یادگاری – تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال ([email protected])

مهندس زهرا میرزاحسین – تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال ([email protected])

مهندس فرشته احمدی – تحلیل‌گر ارشد پروژه‌های هویت دیجیتال ([email protected])

دکتر شیوا جلالی – تحلیل‌گر ارشد پروژه‌های هویت دیجیتال ([email protected])

متخصصین شرکت برهان