تیم ما

دکتر عبدالرضا ترقی

رئیس هئیت مدیره

دکتر هاتف رسولی

مدیر عامل

مهندس تورج اکبری

تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال

مهندس زهرا میرزاحسین

تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال

مهندس مهدی آژند

تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال

مهندس فرشته احمدی

تحلیل‌گر ارشد پروژه‌های هویت دیجیتال

دکتر مهدی یادگاری

تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال

دکتر شیوا جلالی

تحلیل‌گر ارشد پروژه‌های هویت دیجیتال

ویژگی‌های تیم ما