واژه‌‌های رایج مدیریت هویت و دسترسی

واژه‌‌های رایج مدیریت هویت و دسترسی برای ایجاد ادبیات مشترک در میان…
چرخه عمر هویت

چرخه عمر هویت دیجیتال

چرخه عمر هویت دیجیتال بیانگر مجموعه فرآیندهایی است که از زمان ایج…
Deepfake و هویت دیجیتال

Deepfake و چالش‌های هویت دیجیتال

Deepfake و چالش‌های هویت دیجیتال موضوعی است که نمی‌توان با توجه به…
10 حقیقت جهانی درباره مدیریت هویت و دسترسی

10 ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ

10 ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ یکی از گزارشاتی است که در…
مدیریت هویت و دسترسی

مدیریت هویت و دسترسی

مدیریت هویت و دسترسی از ابزارهای کلیدی برای حاکمیت هویت در فضای سایبری…
هویت دیجیتال

هویت دیجیتال (digital Identity)

هویت دیجیتال (digital Identity) یکی الزامات عصر دیجیتال است. هوی…