مدیریت ارتباطات هویت

مدیریت ارتباطات هویت – نسل آینده IAM

مدیریت ارتباطات هویت - نسل آینده IAM است. سرویس‌های مدیریت هوی…
تفاوت احراز هویت و مجوزدهی

تفاوت احراز هویت با مجوزدهی

تفاوت احراز هویت با مجوزدهی به بررسی دو مفهوم کلیدی در دنیای مدیری…
گذشته، حال و آینده هویت دیجیتال

گذشته، حال، آینده مدیریت هویت

گذشته، حال، آینده مدیریت هویت مطلبی است که برای بررسی سرگذشت هویت…
Good Digital Id | هویت دیجیتال خوب

هویت دیجیتال خوب

شناسه هویت دیجیتال خوب اگر چه یک مفهوم کیفی است اما توسط گروه‌های پیش…