بخش مشاوره | شرکت برهان

بخش مشاوره متناسب با نیازهای ابراز شده از جانب بخش‌های دولتی و خصوصی به ارائه راهبرد و راه‌کار، نقشه راه، برنامه‌عملیاتی و مشاوره جهت پیاده‌سازی فرآیندهای گسترده مدیریت هویت و دسترسی بسترسازی برای استقرار هویت دیجیتال در سازمان‌ها می‌پردازد.

از مهم‌ترین خدمات این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مشاوره در حوزه تدوین برنامه‌های کلان راهبردی و تدوین برنامه‌های اجرایی بخش دولتی
  • تدوین اسناد راهبردی متناسب با نیاز سطح عالی کشور در حوزه مدیریت هویت و دسترسی
  • تجزیه‌وتحلیل نیازها و مسائل ملی در حوزه زیست‌بوم احراز هویت ملی و ارائه راه‌کار و راه‌حل
  • ارائه برنامه‌های کاربردی مدیریت هویت و دسترسی در تمام سطوح از مرحله طراحی تا اجرا
بخش مشاوره | شرکت برهان

مشاوره / منبع