۱۰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ

برای دانلود گزارش ۱۰ حقیقت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ کلیک نمایید.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮآوردهﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﭼﺎﺑﮏﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺎرغ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮحﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﺧﺘﻼل در ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﻫﺪف ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ و ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ۱۰ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ، درک ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راهﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺘﻮار و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

 

برای دانلود گزارش ۱۰ حقیقت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ کلیک نمایید.

 

این ﮔﺰارش از ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۰۱۹ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ONE IDENTITY ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن شرکت ﺑﺮﻫﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ترجمه و تلخیص: مهندس تورج اکبری زمستان ۱۳۹۸