10 ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ

, ,
10 حقیقت جهانی درباره مدیریت هویت و دسترسی

10 ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ یکی از گزارشاتی است که در مورد اهمیت به کارگیری مدیریت هویت و دسترسی برای کنترل منابع سازمان و تأمین امنیت در آن تهیه شده است. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮآوردهﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﭼﺎﺑﮏﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺎرغ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮحﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﺧﺘﻼل در ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﻫﺪف ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ و ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 10 واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ، درک ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راهﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺘﻮار و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

حقایق جهانی در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ

  1. امنیت و انطباق‌پذیری یک مسیر است نه مقصد؛
  2. شما نمی‌توانید مشکلاتی را حل کنید که حتی نمی‌توانید آن‌ها را ببینید؛
  3. مدیران شبکه افراد مفیدی هستند … و این یک مشکل است!
  4. برخلاف شما، افراد شرور کار بهتری برای انجام ندارند!
  5. کاربران گذرواژه های خود را خواهند نوشت ولی آن ها را فراموش خواهند کرد؛
  6. اگر شما ریسک تهدیدات داخلی را با یک زنگ وضعیت در دست مدیران فناوری اطلاعات می‌سنجید شما با مشکل روبه رو هستید؛
  7. ارسال جریان‌های کاری به فضای ابری به شکل جادویی موجب تسهیل درک یا تعریف آن نخواهد شد؛
  8. اگر پروژه مدیریت هویت و دسترسی خود را بیش از شش ماه قبل تعریف کرده‌اید به احتمال زیاد تاریخ استفاده از آن تمام شده است؛
  9. اگر شما نمی توانید مدیران را برای استفاده از ابزار X راضی کنید چگونه می خواهید آن ها را برای استفاده از پنج ابزار مختلف با خود همراه کنید؟
  10. دستیابی همزمان به سطح بالایی از امنیت و کارایی بسیار مشکلی است و این دشواری به طور مستقیم به پیچیدگی محیط شما وابسته است.

10 حقیقت جهانی درباره مدیریت هویت و دسترسی

برای دانلود گزارش 10 ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ کلیک نمایید.

این ﮔﺰارش از ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2019 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ONE IDENTITY ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن شرکت ﺑﺮﻫﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ترجمه و تلخیص: تورج اکبری