چالش‌ها و روندهای مدیریت هویت دیجیتال

چالش‌ها و روندهای مدیریت هویت دیجیتال

وبینار چالش‌ها و روندهای مدیریت هویت دیجیتال با همکاری معاو…
مدیریت هویت دیجیتال؛ بسترساز تحول دیجیتال

مدیریت هویت دیجیتال؛ بسترساز تحول دیجیتال

شرکت راهبران هویت مجازی آینده (برهان) با همکاری معاونت پژوهش دانشکد…