تحلیل روندهای 2021 بار رویکرد هویت دیجیتال

تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال

تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال به بر…
شماره هشتم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره هشتم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره هشتم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتال و بانکدا…
شماره هفتم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره هفتم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره هفتم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتال و مدیریت…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره ششم زمستان-98

شماره ششم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

محتوای شماره ششم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتا…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره پنجم پاییز-98

شماره پنجم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

محتوای شماره پنجم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت مباحث تکمیلی…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره چهارم تابستان 98

شماره چهارم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره چهارم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفت. فصلنامه…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره سوم بهار 98

شماره سوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره سوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفت. فصلنا…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره دوم زمستان 97

شماره دوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره دوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفت. فصلنا…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره اول پاییز 97

شماره اول فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره اول فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفت. فصلنا…