شماره ششم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره ششم فصلنامه هویت دیجیتال بارگزاری شد

این شماره از فصلنامه با محوریت هویت دیجیتال و بانکداری و  مباحثی…

شماره پنجم فصلنامه هویت دیجیتال بارگزاری شد

محتوای این شماره از فصلنامه با محوریت مباحث تکمیلی و تخصصی مربوط به …

کتاب واژه‌نامه تخصصی مدیریت هویت و دسترسی

بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان برنامه‏‌هایی مدون و هدفمن…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره چهارم تابستان 98

فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال شماره چهارم تابستان ۹۸

محتوای این شماره از فصلنامه با محوریت احراز هویت دیجیتال و مباحث عمو…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره سوم بهار 98

فصلنامه هویت دیجیتال شماره سوم بهار ۹۸

فصلنامه هویت دیجیتال شماره سوم بهار ۹۸ …
فصلنامه هویت دیجیتال شماره دوم زمستان 97

فصلنامه هویت دیجیتال - شماره دوم - زمستان ۹۷

فصلنامه هویت دیجیتال شماره دوم زمستان ۹۷ …
فصلنامه هویت دیجیتال شماره اول پاییز 97

فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال - شماره اول - پاییز ۱۳۹۷

فصلنامه هویت دیجیتال شماره اول پاییز ۹۷ …