فصلنامه هویت دیجیتال

با ثبت رسمی شرکت برهان صاحب امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال تغییر یافت

فصلنامه هویت دیجیتال که اولین شماره آن در پاییز 1397 با بیش از هز…
چالش‌های مدیریت هویت و دسترسی

چالش‌های مدیریت هویت و دسترسی

سازمان‌ها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی به سرویس‌های فضای ابری و د…

سیر تکامل مدل‌های مدیریت هویت

مدل‌های مدیریت هویت متنوعی برای کنترل هویت دیجیتال ایجاد شده‌اند. هویت…

استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی

استاندارد مدیریت هویت و دسترسی برای قدرتمندی، پایداری و همکاری مت…